โรงเรือน Evap

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 44 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรักษาสายพันธุ์ต้นลาเวนเดอร์และพืชสมุนไพรต่างประเทศ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของโครงการฯในอนาคต

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. เพาะต้นลาเวนเดอร์ * *
2. บำรุงดูแลรักษา ต้นลาเวนเดอร์ * * * * * * * * * * * *
3. ขยายพันธุ์ บำรุงรักษา สมุนไพรต่างประเทศ * * * * * * * * * * * *
4. กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดคอส ต้นหอม * * * *

ภาพแปลงสาธิต โรงเรือน Evap