โรงปุ๋ยไส้เดือน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 35 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในแปลงสาธิตของโครงการฯ และลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยลง

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ดูแลบ่อปุ๋ย ให้อาหารไส้เดือน * * * * * * * * *
2. เก็บผลผลิต * * *

ภาพแปลงสาธิต โรงปุ๋ยไส้เดือน