สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้โรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดคามีเลีย (น้ำมันเมล็ดชา) และน้ำมันพืชอื่น ให้เป็นโรงงานต้นแบบ สามารถเข้าชมได้ในทุกจุดของโรงงาน ผ่านผนังกระจก มีขั้นตอนที่เรียบง่าย สะอาด คำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนั้นยังรับสั่งให้เป็นโรงงานที่มีรูปแบบทันสมัยและมีสีสันสวยงามโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดคามีเลีย (เมล็ดชาน้ำมัน) เป็นโรงหีบน้ำมันชาแห่งแรกและเป็นโรงหีบน้ำมันเมล็ดคามีเลีย (เมล็ดชาน้ำมัน) ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เครื่องจักรทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศ จากการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซลในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา การดำเนินการจัดสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รศ. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงงานยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ มาตรฐาน HACCP โดยโรงงานต้นแบบที่จัดสร้างขึ้นนั้นสามารถผลิตน้ำมันเมล็ดคามีเลีย (เมล็ดชาน้ำมัน) และน้ำมันจากพืชชนิดอื่นๆ สำหรับการบริโภคได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 ลิตร มีห้องเก็บวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมัน โดยสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันได้ในทุกขั้นตอน การผลิต – พื้นที่การผลิตถูกจัดสรรและวางผังการผลิตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้น้ำมันที่ดีสำหรับผู้บริโภค ทำการรวบรวมและจัดแบ่งวัตถุดิบเมล็ดชาหรือเมล็ดพืชน้ำมันอื่นๆที่รับเข้ามา คัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่ดีในการผลิตเพื่อคุณภาพของน้ำมันที่ดีต่อผู้บริโภค