แปลงสาธิต FB6 แปลงทดลองการปลูกมะรุม

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3  ไร่ 1 งาน 35 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ตัดแต่งกิ่ง ดูแลรักษาต้น บำรุงรักษาดิน * * * * * * * * * * * *
2. เก็บเกี่ยวผลผลิต * * * * * * * * * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA6