แปลงสาธิต FB5 แปลงทดลองการปลูกมัลเบอร์รี่

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 88 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบร้านอาหาร ลดการซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ดูแลรักษาต้น * * * * * * * * * * * *
2. ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน * * * *
3. เก็บเกี่ยวผลผลิต * * * *

ภาพแปลงสาธิต FB5