แปลง FB5

แปลงสาธิต FB5 แปลงทดลองการปลูกมัลเบอร์รี่

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 88 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบร้านอาหาร ลดการซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ดูแลรักษาต้น************
2.ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน****
3.เก็บเกี่ยวผลผลิต****

ภาพแปลงสาธิต FB5

Scroll to Top