แปลงสาธิต FB4 แปลงทำปุ๋ยหมัก

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบหญ้าของโครงการ ใช้บำรุงดินในแปลงต่างๆของโครงการ

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ * * * * * * * * * * * *

ภาพแปลงสาธิต FB4