แปลงสาธิต FB3 แปลงทดลองการปลูกงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 7 ไร่ 85 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน ลดการรับซื้อวัตถุดิบจากทางภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ ปรับปรุงดิน * * * *
2. ปลูกงาม้อน เก็บเกี่ยว * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA3