แปลง FB3

แปลงสาธิต FB3 แปลงทดลองการปลูกงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 7 ไร่ 85 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงาน ลดการรับซื้อวัตถุดิบจากทางภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ ปรับปรุงดิน****
2.ปลูกงาม้อน เก็บเกี่ยว****

ภาพแปลงสาธิต FA3

Scroll to Top