แปลง FB1

แปลงสาธิต FB1 แปลงการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 2 ไร่ 2 งาน 73 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบร้านอาหาร รวมถึงเป็นแปลงศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. บำรุงดูแลรักษาต้นกาแฟโรบัสต้า * * * * * * * * * * * *
2. บำรุงดูแลรักษาต้นโกโก้ * * * * * * * * * * * *

ภาพแปลงสาธิต FB1

Scroll to Top