แปลง FB1

แปลงสาธิต FB1 แปลงการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 2 ไร่ 2 งาน 73 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบร้านอาหาร รวมถึงเป็นแปลงศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.บำรุงดูแลรักษาต้นกาแฟโรบัสต้า************
2.บำรุงดูแลรักษาต้นโกโก้************

ภาพแปลงสาธิต FB1

Scroll to Top