แปลงสาธิต FA5 แปลงผัก

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1งาน 21 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. พริกขี้หนูสวน โหรพา กะเพรา มะเขือเปราะ * * * * * * * * * * * *
2. กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดคอร์ด * * * * * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA4