แปลงสาธิต FA4 แปลงปลูกไนเจอร์ และงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 42 ตร.วา
วัตถุประสงค์ ไนเจอร์และงาม้อนใช้เป็นวัตถุดิบโรงงานลดการรับซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ปลูกไนเจอร์ เก็บเกี่ยว * * * *
2. ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ ปรับปรุงดิน * * * *
3. ปลูกงาม้อน เก็บเกี่ยว * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA4