แปลง FA4

แปลงสาธิต FA4 แปลงปลูกไนเจอร์ และงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 42 ตร.วา
วัตถุประสงค์ ไนเจอร์และงาม้อนใช้เป็นวัตถุดิบโรงงานลดการรับซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ปลูกไนเจอร์ เก็บเกี่ยว****
2.ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ ปรับปรุงดิน****
3.ปลูกงาม้อน เก็บเกี่ยว****

ภาพแปลงสาธิต FA4

Scroll to Top