แปลงสาธิต FA2 แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี ไนเจอร์ และงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 48 ตร.วา
วัตถุประสงค์ 1.สตรอว์เบอร์รี ใช้เป็นวัตถุดิบ ร้านอาหาร 2.ไนเจอร์และงาม้อนใช้เป็นวัตถุดิบโรงงาน

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ช่วงระยะการติดดอกปลูกสตรอว์เบอร์รี่ FA2(1) * * * * *
2. ปลูกไนเจอร์ FA2(2) * * * *
3. ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ / ปรับปรุงดิน * * * *
4. ปลูกงาม้อน FA(2) * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA2