แปลง FA1

แปลงสาธิต FA1 แปลงทดลองการปลูกต้นชาน้ำมัน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 74 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแปลงศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นชาน้ำมัน

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ช่วงระยะการติดดอก * *
2. ช่วงระยะการติดผล * * * * * * * *
3. ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA1

Scroll to Top