แปลง FA1

แปลงสาธิต FA1 แปลงทดลองการปลูกต้นชาน้ำมัน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 74 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแปลงศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นชาน้ำมัน

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ช่วงระยะการติดดอก**
2.ช่วงระยะการติดผล********
3.ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต****

ภาพแปลงสาธิต FA1

Scroll to Top