แปลงสาธิตที่ทำการศึกษาค้นคว้า การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชน้ำมันต่างๆ รวมถึงเป็นแปลงตัวอย่างสำหรับผู้ที่สนใจชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาหรือเกษตรกรผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาเรียนรู้