ชื่อวิทยาศาสตร์ : Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata
ชื่อเรียกอื่น :
แคอาว ขุ่ย แคขน แคหางค่าง แคขอน แคปุ๋มหมู แคยอดคำ แคว แคหมากลิ่ม
ชื่อวงศ์ :
BIGNONIACEAE
ลักษณะ :
การกระจายพันธุ์ :
พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร
ช่วงเวลาการออกดอก :
เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม

ประโยชน์ :