วันที่ 3 เม.ย. – 12 เม.ย. 63
ส่วนงาน แปลงสาธิต ได้ทำการเก็บมูลไส้เดือน