ส่วนนิทรรศการ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น เป็นส่วนเชื่อมต่อกับส่วนอาคารสำนักงานและตัวโรงงาน พื้นที่เป็นโถงโล่งโปร่ง เป็นพื้นที่สำหรับให้ความรู้เรื่องชาน้ำมันและพืชน้ำมันชนิดต่างๆ ที่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการผลิตและศึกษาวิจัย โดยส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการให้ผู้เยี่ยมชม ได้รับความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมัน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเพาะปลูก ประโยชน์ต่อชุมชนที่เพาะปลูก คุณสมบัติหรือประโยชน์ของชาน้ำมันต่อร่างกาย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีพี้นที่เชื่อมต่อกับโรงงานหีบน้ำมัน ผู้ชมสามารถเดินตามระเบียงทางลาดลงที่จะนำไปสู่พื้นที่ของโรงงานหีบน้ำมัน มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ำมันแบบครบวงจร  

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมโรงหีบน้ำมันเป็นหมู่คณะ 

โทรฯ 053-734-140 ต่อ 0 หรือ 231 (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)