ประกาศรับสมัครงาน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
เพศ ชายอายุระหว่าง 24-45 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาด
มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :
ดูแลและประสานงานการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
วิเคราะห์ตลาด วางแผนงานด้านการตลาดและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
วางแผนการจัดจำหน่าย และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ติดตามประเมินและสรุปผลในกิจกรรมการตลาด จัดทำรายงานเพื่อเสนอและแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาด

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/พัสดุและครุภัณฑ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
เพศ ชายอายุระหว่าง 24-45 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว มีความตั้งใจ และมีวินัย
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารการจัดการได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :
   วางแผนเรื่องการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า ดูแลเรื่องการการเบิกจ่ายสินค้า ดูแลเรื่องจากจัดระบบการเข้าออกสินค้า
จัดทำเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน GMP&HACCP และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้ การจัดการคลังสินค้า/การขนส่งสินค้า
การจัดการควบคุมคลังสินค้า โดยทำการบันทึกจำนวน/ระบุรุ่นของสินค้าที่รับเข้า/ติดป้ายชี้บ่ง/รับเข้าตามระบบ FIS/เบิก-จ่าย ตามระบบ FIFO/นำส่งสินค้า/ควบคุมการเก็บรักษาและความสะอาดของห้องคลังสินค้า/ตรวจนับสต๊อค/ดำเนินการสั่งซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ/แจ้งอายุสินค้าที่เหลือในคลังเพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุ (Dead stock) ดังนี้
    3.1 เมล็ดวัตถุดิบ ได้แก่ เมล็ดชา เมล็ดงาม้อน เมล็ดไนเจอร์ และเมล็ดมะรุม
    3.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำมันและเครื่องสำอาง (สบู่)
    3.3 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันและเครื่องสำอาง
   ตรวจสอบรถขนส่งทั้งรถขนส่งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก ได้แก่ ความสะอาด/สภาพยานพาหนะ/สภาพสินค้า/การปิดปกคลุม/ต้องมั่นใจว่าการขนส่งสินค้าไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอันจะทำให้สินค้าไม่มีความปลอดภัย/ขนส่งสินค้าอย่างระมัดระวัง/มีการป้องกันการกระแทกของสินค้า
ควบคุมการคัดบรรจุภัณฑ์ชุดขวดแก้ว/แกลลอนเหลี่ยม 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการบรรจุ โดยจัดหาแรงงานในการคัด/ควบคุมการคัดแยกจำนวนของดี-เสียจากการคัด
จัดทำเอกสารงานคลังสินค้าต่างๆ
ดูแลงานพัสดุ และครุภัณฑ์ รวมทั้งการเบิก-จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการฯ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงการสร้างองค์กร
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053-734140 ต่อ 201 หรือโทร 090-3166683